BEING A STUDENT in THE PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: HERMENEUTICS PHENOMENOLOGICAL STUDY

PEDAGOJIK FORMASYON SERTIFIKA PROGRAMINDA ÖĞRENCİ OLMAK: BİR HERMENÖTIK FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI

BEING A STUDENT in THE PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: HERMENEUTICS PHENOMENOLOGICAL STUDY

 
Author : Ersin Türe    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2138-2171
DOI Number: :
Cite : Ersin Türe , (2023). BEING A STUDENT in THE PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: HERMENEUTICS PHENOMENOLOGICAL STUDY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2138-2171. Doi: 10.35826/ijoecc.771.
    


Summary

It can be said that the problems in the field of teacher training in Turkey continue with varying dimensions. In this context, being a teacher candidate expresses the realities in which individual and social problems are clustered. On the other hand, thousands of students continue to study in pedagogical formation programs. When individuals studying in a pedagogical formation program are considered as subjects, it is important what their experiences regarding the learning process mean. Understanding the subjects of a social problem can bring different dimensions to the problem and help in taking steps toward a solution. An educational scientific discussion area has been established in Turkey in recent years through being a teacher candidate in the pedagogical formation certificate program process. Studies carried out on the phenomenological approach also contribute to these discussions. This study aims to discover what it means to be a pre-service teacher studying students, based on their daily experiences in a pedagogical formation certificate program. The method of this study is based on the Hermeneutic Phenomenology type based on Heidegger's phenomenology approach. In the researcher study, the essence of the experiences of pre-service teachers studying in the pedagogical formation program; was reached in the context of their lives. For this reason, the researcher spent time with the participants and made an effort to establish a dialogue with them in the context of their culture. The deciphered interview texts were analyzed by coding technique in 2 stages. During the analysis process; In the first stage, pre-coding (open coding) was made on the interview texts, in the second stage, axes were created by matching the research questions with codes, in the third stage, explanatory themes were determined by creating the axes, and in the last stage, the "essence" that shared the meaning of being an individual studying in pedagogical formation was reached.As a result of the study, it is described again that the pedagogical formation certificate program process cannot create a social and cultural transformation. Another result is that participation in pedagogical formation education is seen as a means of equalizing and raising social status. This is particularly evident among those who attend pedagogical education as distance education graduates.Keywords

Teacher Training, Pedagogical Formation Education, Hermeneutics PhenomenologyAbstract

Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında var olan sorunların boyut değiştirerek devam ettiği söylenebilir. Bu sorunlardan biri ise öğretmen adayı olmak bireysel ve sosyal sorunsalların kümelendiği gerçeklikleri ifade etmektedir. Diğer taraftan ise pedagojik formasyon programlarında binlerce öğrenci öğrenim görmeye devam etmektedir. Pedagojik formasyon programında öğrenim gören bireyler bir özne olarak kabul edildiğinde, öğrenim sürecine ilişkin deneyimlerinin ne anlama geldiği önemlidir. Toplumsal bir soruna ilişkin özneleri anlamak, soruna ilişkin farklı boyutlar getirebilir ve çözüme yönelik adım atmada yardımcı olabilir. Bu nedenle Türkiye’de pedagojik formasyon eğitim sürecinde öğretmen adayı olma üzerinden eğitim bilimsel bir tartışma alanının son yıllarda kurulduğu söylenebilir. Bu tartışmalara fenomenolojik yaklaşım ile yürütülen çalışmalar da katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının günlük deneyimlerinden yola çıkılarak öğretmen adayı olmanın onların gözlerinden ne anlama geldiğinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın yönteminde Heidegger’in fenomenoloji yaklaşımına dayalı olarak Hermenötik Fenomenoloji türü temel alınmıştır. Araştırmacı çalışmada pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının deneyimlerinin altında yatan özlere; onların yaşamları bağlamında ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmacı katılımcılar zaman geçirmiş ve onlarla kültürleri bağlamında diyalog kurmaya çaba harcamıştır. Deşifre edilen görüşme metinleri 2 aşamada kodlama tekniğiyle çözümlenmiştir. Çözümleme sürecinde; ilk aşamada görüşme metinleri üzerinde önkodlamalar (açık kodlama) yapılmış, ikinci aşamada araştırma sorularının kodlarla eşleştirilmesiyle eksenler oluşturulmuş, üçüncü aşamada eksenlerin oluşturulması ile açıklayıcı temalar belirlenmiş ve son aşamada ise pedagojik formasyonda eğitiminde öğrenim gören birey olmanın anlamını ortaklaştıran “öz”e ulaşılmıştır. Sonuç olarak pedagojik formasyon eğitim sürecinin sosyal ve kültürel bir dönüşüm yaratamadığı tekrar betimlenmiştir. Diğer bir sonuç ise pedagojik formasyon eğitimine katılanların, pedagojik formasyon eğitimini sosyal statü eşitleme ve yükseltme aracı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle açık öğretim mezunu olarak pedagojik eğitime katılanlarda daha belirgindir.Keywords

Pedagojik Formasyon, Hermenötik Fenomenoloji, Öğretmen Eğitimi.