THE NATURAL APPROACH APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK DOĞAL YAKLAŞIM UYGULAMALARI

THE NATURAL APPROACH APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS

 
Author : Seyit YAYLA  , Şerife Dilek BELET BOYACI  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2523-2563
DOI Number: :
Cite : Seyit YAYLA , Şerife Dilek BELET BOYACI , (2023). THE NATURAL APPROACH APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2523-2563. Doi: 10.35826/ijoecc.788.
    


Summary

In this study, the effect of natural approach applications in language teaching on speaking skills in primary school 4th grade English lesson was investigated. The study was carried out in a state school affiliated to Eskişehir provincial directorate of national education. A classroom at the school is designed to enable natural approach practices. This English practice class consists of stationery, pharmacy, grocery store, greengrocer, travel agency, store and cafe areas. Mixed research method was used in the study. While the three-week pilot study was lasting nine lesson hours, the nine-week implementation lasted 27 lesson hours. There were 15 students in the control group and 17 students in the experimental group. Quantitative data in the study were obtained by using the "English Speaking Skills Rubric for Primary School Students" applied to the experimental and control groups as a pre-test and post-test. A normality test was performed to see whether the data were normally distributed or not. Quantitative data were analyzed using the Mann Whitney-U test, which is one of the non-parametric tests. Qualitative data based on teacher and student views on the way the natural approach is applied in the classroom environment and the application process; observation, interview form, researcher's diary, student diaries and student products were obtained and analyzed descriptively. The interviews were held in the natural approach classroom, in the learning area desired by the students. As a result of the findings obtained from quantitative and qualitative data As a result of the research, it was found that the natural approach improved the English speaking skills of primary school 4th grade students and that teachers and students had positive views on the use of the natural approach in English lessons. In this direction, as a result of the research, suggestions were made to popularize the natural approach practices in English lessons and to benefit from the approach for the development of other language skills.Keywords

English speaking skill, foreign language teaching at primary school, natural approach.Abstract

Bu çalışmada, dil öğretiminde doğal yaklaşım uygulamalarının ilkokul 4. sınıf İngilizce dersinde konuşma becerisine yönelik etkisi araştırılmıştır. Çalışma, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Okulda bir sınıf, doğal yaklaşım uygulamlarının yapılabilmesi için dizayn edilmiştir. İngilizce pratik yaptıkları bu sınıf; kırtasiye, eczane, bakkal, manav, seyahat acentesi, mağaza ve kafe alanlarından oluşmuştur. Çalışmada karma araştırma yöntem kullanılmıştır. Üç haftadan oluşan pilot çalışma dokuz ders saati sürerken, dokuz haftadan oluşan uygulama 27 ders saati sürmüştür. Kontrol grubunda 15, deney grubunda 17 öğrenci yer almıştır. Araştırmada nicel veriler deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak uygulanan ‘‘İlkokul Öğrencilerine Yönelik İngilizce Konuşma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı’’ kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakmak için normallik testi yapılmıştır. Nicel olarak elde edilen veriler non-parametrik testlerden Mann Whitney-U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Doğal yaklaşımın sınıf ortamında uygulanma şekline ve uygulama sürecine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı olarak nitel veriler; gözlem, görüşme formu, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri ve öğrenci ürünleri ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeler doğal yaklaşım sınıfında, öğrencilerin istediği öğrenme alanında yapılmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen bulgular sonucunda, doğal yaklaşımın ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiği ve İngilizce derslerinde doğal yaklaşımın kullanılmasına yönelik öğretmen ve öğrencilerin olumlu görüşlere sahip olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda, araştırma sonucunda İngilizce derslerinde doğal yaklaşım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve diğer dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik de yaklaşımdan yararlanılması yönünde öneriler getirilmiştir.Keywords

İngilizce konuşma becerisi, ilkokulda yabancı dil öğretimi, doğal yaklaşım.