AN EVALUATION ON THE RE-FUNCTIONALISATION OF INDUSTRIAL HERITAGE: ÜRGÜP TEKEL WINE FACTORY

ENDÜSTRİ MİRASININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÜRGÜP TEKEL ŞARAP FABRİKASI

AN EVALUATION ON THE RE-FUNCTIONALISATION OF INDUSTRIAL HERITAGE: ÜRGÜP TEKEL WINE FACTORY

 
Author : EDA BALABAN VAROL    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2010-2039
DOI Number: :
Cite : EDA BALABAN VAROL , (2023). AN EVALUATION ON THE RE-FUNCTIONALISATION OF INDUSTRIAL HERITAGE: ÜRGÜP TEKEL WINE FACTORY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2010-2039. Doi: 10.35826/ijoecc.793.
    


Summary

Industrial buildings, which contribute to the economic and social development of the region where they are located, remain as idle areas in the city when they lose their original function. These areas, which are valuable with their architectural, cultural and historical context, are considered as industrial heritage and the preservation and transfer of these buildings to the future is of great importance. In this context, the subject of this study is to investigate the Ürgüp Tekel Wine Factory as an industrial heritage and to evaluate the current status of the building. The factory campus, which was selected as the research area, has been re-functionalised as the education and training area of a university. In this research, it is aimed to evaluate the relationship between space and environment of the campus and to discuss the changes made for reuse within the scope of the interior space. Qualitative research methods were utilised in the research conducted for this purpose. Written and visual documents related to the subject were analysed; the usage status of the spaces was examined by visiting the campus. In the light of the findings, evaluations were made on the current status of the reused spaces. Since not every building in the campus is currently in use and restoration is ongoing, the research focuses on 4 buildings that are accessible and actively used today. For this reason, other buildings were excluded from the scope of the study. In the research, it was pointed out that the Ürgüp Tekel Wine Factory can be preserved and transferred to the future by re-functionalisation, but the atmosphere of the space should also be preserved in this transfer.Keywords

Industrial Heritage, Ürgüp Tekel Wine Factory, Interior SpaceAbstract

Bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan endüstri yapıları, özgün işlevini kaybettiklerinde kent içinde atıl alanlar olarak kalmaktadır. Mimari, kültürel ve tarihsel bağlamıyla değerli olan bu alanlar endüstri mirası olarak kabul edilmekte ve bu yapıların korunarak geleceğe aktarımı büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın konusu bir endüstri mirası olarak Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasını araştırmak ve yapının güncel durumunu değerlendirmektir. Araştırmanın alanı olarak seçilen fabrika yerleşkesi, günümüzde bir üniversitenin eğitim ve öğretim alanı olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmada, yerleşkenin mekan ve çevre ilişkisini değerlendirmek ve yeniden kullanım amacıyla yapılan değişimleri iç mekan kapsamında tartışmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yazılı ve görsel dokümanlar analiz edilmiş; yerleşke ziyaret edilerek mekanların kullanım durumu incelenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında, yeniden kullanıma kazandırılan mekanların güncel durumu üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Günümüzde yerleşkede yer alan her yapı güncel olarak kullanılmadığı ve restorasyon devam ettiği için, yapılan araştırma ulaşılabilir ve günümüzde aktif olarak kullanılan 4 yapı üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle çalışmada diğer yapılar çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmada, yeniden işlevlendirme ile Ürgüp Tekel Şarap Fabrikasının korunarak geleceğe aktarılabileceği, ancak bu aktarımda mekan atmosferinin de korunması gerektiğine dikkat çekilmiştir.Keywords

Endüstri Mirası, Ürgüp Tekel Şarap Fabrikası, İç Mekan