ANALYZING THE STORIES IN OGHUZLAMA IN TERMS OF VALUES EDUCATION

OĞUZLAMA’DAKİ BOYLARIN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANALYZING THE STORIES IN OGHUZLAMA IN TERMS OF VALUES EDUCATION

 
Author : İsmail Erbek  , Ayşe Derya ESKİMEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2062-2097
DOI Number: :
Cite : İsmail Erbek , Ayşe Derya ESKİMEN, (2023). ANALYZING THE STORIES IN OGHUZLAMA IN TERMS OF VALUES EDUCATION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2062-2097. Doi: 10.35826/ijoecc.797.
    


Summary

Values education aims to raise individuals who have a well-established character, good morals and are beneficial to themselves, their families and society. Students acquire values from the environment they live in, the school they attend, and different media such as TV and the internet. Schools play a major role in helping individuals acquire values. Among the courses at school, the Turkish language and literature course stands out because it is closely related to all areas of life and people. The main material used in the Turkish language and literature course is the texts in the textbook. In this study, the values mentioned in the stories of Oghuzlama, which is a rewriting of Dede Korkut Tales in verse form, were determined, and document analysis, one of the qualitative research methods, was used for this process. The root values mentioned in the 2018 Turkish Language and Literature Teaching Program were taken into consideration while analyzing the sentences in the stories with the document analysis method. According to the results of the research, most of the values are covered in the lengths. Cultural values of Oghuz society such as forgiveness, being merciful, behaving in accordance with one's position in society, respecting elders, getting up early, being hardworking, and not being named without showing bravery are present in almost every story to a great extent. Since the stories in Oghuzlama contain various national and universal values intensively, the use of these texts in Turkish language and literature textbooks will significantly serve to give root values to students.Keywords

Oghuzlama, root value, Turkish language and literature course, educationAbstract

Değerler eğitimi; karakteri oturmuş, iyi ahlak sahibi, kendisine, ailesine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler değerleri, yaşadıkları çevreden, öğrenim gördükleri okuldan, TV, internet gibi farklı medya ortamlarından edinmektedirler. Değerleri bireylere kazandırmada başat rol okullara düşmektedir. Okuldaki dersler içerisinde de hayatın her alanıyla ve insanla yakından ilişkili olması hasebiyle Türk dili ve edebiyatı dersi öne çıkmaktadır. Tük dili ve edebiyatı dersinde kullanılan ana materyal, ders kitabındaki metinlerdir. Çalışmada, Dede Korkut Hikâyeleri’nin manzum formda yeniden yazımı olan Oğuzlama’nın boylarında geçen değerler belirlenmiş, bu işlem için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Boylardaki cümleler doküman incelemesi yöntemi ile analiz edilirken 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda bahsi geçen kök değerler göz önüne alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre değerlerin büyük kısmı boylarda işlenmektedir. Affetmek, merhametli olmak, toplum içerisinde konumuna uygun şekilde davranmak, büyüklere saygıda kusur etmemek, erken kalkmak, çalışkan olmak, yiğitlik göstermeden ad alamamak gibi Oğuz toplumunun kültürel değerleri; hemen her boyda büyük oranda bulunmaktadır. Oğuzlama’daki boylar çeşitli millî ve evrensel değerleri yoğun şekilde içerdiğinden Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında bu metinlerin kullanılması kök değerlerin öğrencilere verilmesine ciddi ölçüde hizmet edecektir.Keywords

Oğuzlama, kök değer, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim