RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION: A QUALITATIVE ANALYSIS FROM THE SCHOOL VICE PRINCIPALS’ PERSPECTIVES

EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇISIYLA NİTEL BİR İNCELEME

RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION: A QUALITATIVE ANALYSIS FROM THE SCHOOL VICE PRINCIPALS’ PERSPECTIVES

 
Author : FATİH MUTLU ÖZBİLEN  , Yaşar DİLBER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2199-2237
DOI Number: :
Cite : FATİH MUTLU ÖZBİLEN , Yaşar DİLBER, (2023). RECEIVING POSTGRADUATE EDUCATION IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION: A QUALITATIVE ANALYSIS FROM THE SCHOOL VICE PRINCIPALS’ PERSPECTIVES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2199-2237. Doi: 10.35826/ijoecc.799.
    


Summary

In this research, the views of school vice-principals who received postgraduate education in the field of educational administration regarding the postgraduate education they received were examined. The research was conducted with qualitative method and case study design. The study group was determined by criterion sampling technique. The data were collected through an interview form from 16 school vice-principals who worked in the province of Bursa. Content analysis technique was used to analyze the data; and the data were divided into codes and categories. The results shows that the school vice-principals think that receiving postgraduate education in the field of educational administration is necessary for educational administration. This education improves the administration skills of school administrators, provides them to gain academic knowledge and skills, and helps them recognize educational problems. In addition, it provides academic awareness and professional development, and individual and social skills, as well as administration skills. The views about the inadequacies of the course content of the programs in this field predominate, the courses are far from practice and examples, there are deficiencies in terms of program and legislation, and the course contents are theoretically dense. The views about the courses that should be added to the program content are generally concentrated on theoretical courses and, especially the views about the need to include courses on communication skills and human relations in the program are predominant. The school vice-principals think that this education should be included in the criteria for appointment as school administrators (Annex-1). According to the results, policies should be produced to encourage educators who intend to continue their careers in the field of educational administration to receive postgraduate education in this field, the curriculum should be created with current education discussions, and the emphasis of the courses on practice should be increased.Keywords

Educational administration, postgraduate education, school vice-principal.Abstract

Bu araştırmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü öğrenim gören okul müdür yardımcılarının aldıkları lisansüstü eğitime yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma nitel yöntem ve durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Çalışma grubu ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Veriler Bursa ilinde görev yapan 16 okul müdür yardımcısından görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış; veriler kod ve kategorilere ayrılmıştır. Sonuçlara göre okul müdür yardımcıları eğitim yönetimi alanında lisansüstü öğrenim görmenin eğitim yöneticiliği açısından gerekli olduğunu düşünmektedirler. Bu eğitim okul yöneticilerinin yönetim yeteneklerini geliştirmekte, akademik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamakta ve eğitim sorunlarını tanımaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca yönetim becerileri yanında akademik farkındalık ve profesyonel gelişim, bireysel ve sosyal beceriler kazandırmaktadır. Bu alandaki programların ders içeriklerinin yetersiz olduğu ile ilgili görüşler ağırlıkta olup derslerin uygulama ve örneklerden uzak olduğu, program ve mevzuat açısından eksiklikler bulunduğu ve ders içeriklerinin kuramsal yoğunluğa sahip olduğu belirlenmiştir. Program derslerine eklenmesi gereken ders ile ilgili görüşlerin genellikle teorik derslerde yoğunlaştığı ve özellikle iletişim becerileri ve insan ilişkileri üzerine derslerin programa konulması gerektiği ile ilgili görüşler ağırlıkta olmuştur. Okul müdür yardımcıları bu eğitimin okul yöneticisi olarak görevlendirme kriterleri (EK-1) içerisinde yer alması gerektiğini düşünmektedirler. Sonuçlara göre eğitim yönetimi alanında kariyerlerini devam ettirmeyi düşünen eğitimcilerin bu alanda lisansüstü öğrenim görmelerini teşvik edecek politikalar üretilmeli, müfredatın güncel eğitim tartışmalarıyla oluşturulmalı, derslerin uygulamaya yönelik ağırlıkları artırılmalıdır.Keywords

Eğitim yönetimi, lisansüstü eğitim, okul müdür yardımcısı.