THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL BURNOUT: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
(İŞ DOYUMU İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME VE META ANALİZ )

Author : Hulusi Böke  , Göktuğ Norman  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 301-334
    


Summary

This meta-analysis focused on the results of studies on the relationship between job satisfaction and burnout in physical education teachers based on data from relatively small samples. Meta-analysis is used to combine findings from an array of individual and independent studies. This paper adopted the meta-analysis method to determine the overall effect size and synthesize the data on job satisfaction and burnout in physical education teachers. The sample consisted of 15 articles (n=2634) published between 2000 and 2021 investigating the relationship between job satisfaction and burnout in Turkish and non-Turkish teachers. Analysis was conducted based on a random-effects model because the sample was heterogeneous (Q=162.241; p=.00; I2= 91.371%). According to the random-effects model, the overall effect size of the relationship between job satisfaction and burnout was -.25 (-.37 to -.12 for a confidence level of 95.00%), pointing to a negative correlation between them. The research site and type and year of publication had no moderating effect on the relationship between job satisfaction and burnout. Job satisfaction has a moderate effect on burnout in physical education teachers. This result is significant because it helps us better understand how to cope with teacher burnout.Keywords

Physical education teachers, job satisfaction, burnout.Abstract

Bu araştırmada görece küçük örneklemlerden elde edilen veriler üzerinden beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sonuçlarının meta-analiz vasıtasıyla sentezlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma, meta-analiz yöntemiyle oluşturulmuştur. Meta-analiz, belirli bir konu hakkında birçok bireysel ve bağımsız çalışmayı toplayan ve bulgularını istatistiksel olarak yeniden analiz eden bir yöntemdir. Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyumu ile tükenmişliklerine ilişkin veriler, genel etki büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla kullanılmış ve verilerin sentezlenmesi için meta-analiz yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda 2000-2021 yılları arasında yayınlanmış ve Türkiye ile Türkiye dışındaki öğretmenlerin iş doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 15 çalışma meta analize dâhil edilmiştir. Belirtilen araştırmalara bakıldığında toplamda 2634 kişiye yönelik örneklem grubundan sağlanan bulgular meta-analiz ile sentezlenmiştir. Çalışma neticesinde meta analize dâhil edilen ve iş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen 15 çalışma (n=2634) analizinin, gerçekleştirilen istatistiksel işlemler sonrasında heterojenlerken (Q=162,241; p=.00; I2= %91,371) rastgele etkiler modeli’ne uygun olduğuna karar verildiğinden bu modele göre analizler yürütülmüştür. Şöyle ki rastgele etkiler modeli açısından iş doyumu ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin ortak etki büyüklüğü-.25 (%95.00 güven düzeyi için-.37 ile -.12 aralığında) olarak bulunmuştur. Negatif yönde ve orta düzeye yakın bir etki büyüklüğüne karşılık gelen bu değer, iş doyumu ile mesleki tükenmişlik arasında ters yönde bir korelasyon olduğu anlamına gelmektedir. Çalışma bölgesi, yayın türü ve yılı için yapılan moderatör analizleri sonucunda, istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlikleri üzerinde iş tatmininin orta düzeye yakın bir etkisinin bulunduğu ve öğretmenlerin tükenmişliğiyle ne şekilde başa çıkılabileceğini anlaşılması açısından ortaya çıkan bulgunun kayda değer olduğu belirtilebilir.Keywords

Beden eğitimi öğretmenleri, iş doyumu, tükenmişlik.