INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN VOCABULARY, READING COMPREHENSION AND WRITING SKILLS OF FOURTH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
(İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİ, OKUDUĞUNU ANLAMA VE YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ )

Author : Ayşegül Avşar Tuncay  , Hacer Ulu Bilim  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 111-150
    


Summary

Vocabulary, influences both reading comprehension and writing skills. In this respect, researchers and theorists agreed that there was a relationship between reading and writing skills, but this relationship is presented as cognitively irrelevant. According to some researchers, the presence of individuals who can read, but cannot write, or who can write but cannot read indicates the separability of reading and writing skills. However, the development of vocabulary for the development of both skills is an undeniable fact. In this direction, it is expected that a research that simultaneously examines the relationships between vocabulary, reading comprehension and writing skills will fill the gap in the literature. The aim of this study is to examine the relationships between primary school fourth grade students' vocabulary, reading comprehension and writing skills. Additionally, it was aimed to examine the extent to which vocabulary and reading comprehension skills predict writing skills; reading comprehension and writing skills predict vocabulary; and vocabulary and writing skills predict reading comprehension skills. This research was designed in the correlational research model which was carried out with a sample of 175 fourth grade primary school students in Afyonkarahisar. As data collection instruments, Vocabulary Test, Reading Comprehension Test developed, and 6+1 Analytical Writing and Evaluation Scale developed were utilized. In the analysis of the obtained data, Pearson moment product correlation coefficient analysis technique and multiple regression analysis technique were used. According to the results, it was found that fourth grade students’ vocabulary and reading comprehension skills had a positive effect on writing skills and writing and reading comprehension skills had a meaningful positive effect on vocabulary. Furthermore, it was found that vocabulary and writing skills had a positive and meaningful effect on reading comprehension skills. Based on these results, following suggestions can be made: The effect of vocabulary and reading comprehension on writing skill; the effects of writing and reading comprehension on vocabulary can be revealed through in-depth research and the reasons can be investigated.Keywords

Vocabulary, reading comprehension, writing skills.Abstract

Kelime bilgisi, kişinin hem okuduğunu anlama hem de yazma becerisini etkilemektedir. Bu doğrultuda araştırmacı ve teorisyenler okuma ve yazma becerileri arasında bir ilişki olduğunu kabul etmişler fakat bu ilişkinin bilişsel anlamda birbiriyle ilgisinin olmadığı yönünde bilgiler vermişlerdir. Bazı araştırmacılara göre okuyabilen fakat yazamayan, yazabilen fakat okuyamayan bireylerin varlığı okuma ve yazma becerilerinin ayrılabilirliğini göstermektedir. Fakat her iki becerinin gelişimi için kelime hazinesinin geliştirilmesi yadsınamaz bir gerçektir. Bu doğrultuda kelime hazinesi, okuduğunu anlama ve yazma becerileri arasındaki ilişkileri aynı anda inceleyen bir araştırmanın alanyazındaki boşluğu dolduracağı beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri, okuduğunu anlama ve yazma becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca kelime hazineleri ve okuduğunu anlama becerilerinin yazma becerilerini, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin kelime hazinelerini, kelime hazineleri ve yazma becerilerinin okuduğunu anlama becerilerini yordama gücünü belirlemektir. Bu araştırma, Afyonkarahisar ilinde bulunan 175 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilip ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Veri toplama araçları olarak Kelime Hazinesi Testi, Okuduğunu Anlama Testi ve 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Pearson moment çarpımı korelasyon katsayısı analizi tekniği ve çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri ve okuduğunu anlama becerilerinin yazma becerileri üzerinde, yazma ve okuduğunu anlama becerilerinin kelime hazineleri üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kelime hazineleri ve yazma becerilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerinde de olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kelime hazinesinin ve okuduğunu anlama becerisinin yazma becerisi üzerinde, okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin kelime hazinesi üzerinde nasıl bir pozitif etki oluşturduğu ve bu etkinin sebepleri nitel araştırmalarla derinlemesine araştırılarak ortaya konulabilir.Keywords

Kelime hazinesi, okuduğunu anlama, yazma becerileri