THE EFFICIENCY OF ASYNCHRONOUS DISTANCE LEARNING WITHIN THE PANDEMIC THROUGH THE LENS OF EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS
(EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN PANDEMİDE ASENKRON UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ )

Author : Celalettin Korkmaz  , Muhammet BAŞ, Ahmet BOZAK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 175-220
    


Summary

The study aims to evaluate the efficiency of distance learning during the pandemic in a mixed methodology according to the higher education students’ opinions as well as their satisfaction levels. The research has been designed within simultaneous transformational mixed research design. To address trustworthiness and validity issues, mix model combined both the quantitative and qualitative perspectives. The quantitative data were collected via a survey on instructional satisfaction with the participation of 625 higher education students in eastern Mediterranean part of Turkey while the qualitative data via open-ended questions on the efficiency of distance learning with the participation of 34 students. The first part of the scale includes demographics. The second part has 34 data items within a 5-point Likert type. The qualitative part includes two optional open-ended questions. They were added to the scale through which the additional views could be narrated beside the quantitative items. The data indicated normal distribution so the quantitative data were analysed by using statistical programs and for the qualitative data, the content analysis method was used to describe the views. The results related to the devices used by the participants within DL applications shows that participant students who used mobile devices are more satisfied than the students using a PC. The results regarding the monthly income status indicated that students having high income have less satisfaction level than low income students. The results of the study reveal that asynchronous distance learning within pandemic has some advantages though, it has yet some potential disadvantages that will affect the quality of education and cause digital inequality among the students at higher education.Keywords

Asynchronous education, distance learning, Covid-19 pandemic, higher education studentsAbstract

Bu çalışma, yükseköğretim öğrencilerinin görüşlerine ve memnuniyet düzeylerine göre pandemi sürecinde uzaktan eğitimin etkinliğini karma bir metodoloji ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma eş zamanlı dönüşümsel karma araştırma deseni çerçevesinde tasarlanmış, geçerlik güvenirliği artırmak için, hem nicel hem de nitel bakış açılarını birleştiren karma bir model izlenmiştir. Nicel veriler, Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yer alan bir üniversitede, 625 yükseköğretim öğrencisinin katılımıyla öğretimsel memnuniyet anketi kullanılarak; nitel veriler ise, 34 öğrencinin katılımıyla uzaktan eğitimin etkinliğine ilişkin açık uçlu sorular kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, 5'li Likert tipinde 34 soru maddesi bulunmaktadır. Nitel kısmında ise, farklı görüşlerin de ifade edilebilmesini sağlamak amacıyla, iki açık uçlu soru ifadesine yer verilmiştir. Normal dağılım gösteren nicel veriler, istatistiksel programlar kullanılarak, nitel veriler ise katılımcı görüşlerinin betimlenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılan cihaz türüne göre mobil cihaz kullanan katılımcı öğrencilerin, bilgisayar kullanan öğrencilere göre, daha memnun olduklarını göstermektedir. Aylık gelir durumuna ilişkin sonuçlar, yüksek gelir grubundaki öğrencilerin, düşük gelirli öğrencilere göre, daha az memnuniyet düzeyine sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca çalışma sonuçları, pandemi dönemindeki asenkron uzaktan eğitim uygulamalarının bazı avantajları olmakla birlikte, yükseköğretimde eğitim kalitesini etkileyecek ve öğrenciler arasında dijital eşitsizliğe neden olabilecek türde potansiyel bazı dezavantajlarının da olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords

Asenkron eğitim, uzaktan eğitim, Covid-19 pandemisi, yükseköğretim öğrencileri