EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS EDUCATIONAL GAMES ACCORDING TO SOME VARIABLES
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUNLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ )

Author : Turan BAŞKONUŞ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 667-688
    


Summary

The game; It is an important tool used in the conduct of education and training processes, since it is based on teaching by doing, and especially on the basis of volunteering in children. Planned and programmed game activities are defined as educational games. Considering the developmental processes of children, it is known that educational games are beneficial both in their physical and mental development. One of the applications that can be used effectively by teachers in the planning of learning and teaching processes is educational games. The objective of this study is to determine the attitudes of classroom teachers towards educational games. Classroom teachers working in Kirsehir participated in the research on a voluntary basis. Screening method was used in this study. “Personal Information Form" and " Attitude Scale towards Educational Games" were used in the data collection process in the research. 0.05 significance level was taken in the test of the research data. The items related to the sub-problem were grouped, and independent t-test and ANOVA techniques were used together with descriptive statistics such as frequency (f), percentage (%), weighted average (X) and standard deviation (SS) in the analysis of the data. The source of significant difference was determined by the Tukey test. The eta-square (η2) correlation coefficient has been used in order to calculate the effect size of the significant difference in ANOVA results. The results of the study indicate that the attitudes of classroom teachers towards educational games are generally positive. However, it was concluded that the gender, the location of the school and the educational status did not make a significant difference on the attitudes of classroom teachers towards educational games, but that the years of service made a significant difference on the attitudes of classroom teachers towards educational games.Keywords

Classroom teacher, game, educational game, attitudeAbstract

Oyun; yaparak yaşayarak öğretimi esas aldığı, özelliklede çocuklarda gönüllülük esasına dayandığı için eğitim öğretim süreçlerinin yürütülmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Planlı ve programlı bir şekilde uygulanan oyun etkinliklerini eğitsel oyun olarak tanımlanmaktadır. Çocukların gelişim süreçleri düşünüldüğünde eğitsel oyunların gerek fiziksel gelişimlerinde gerekse de zihinsel gelişimlerinde faydalı olduğu bilinmektedir. Öğrenme öğretme süreçlerinin planlanmasında öğretmenler tarafından etkin olarak kullanılabilecek uygulamalardan birisi de eğitsel oyundur. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya Kırşehir'de görev yapan sınıf öğretmenleri gönüllük esasına göre katılmışlardır. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama sürecinde ''Kişisel Bilgiler Formu'' ve ''Eğitsel Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği'' kullanılmıştır. Araştırma verilerinin test edilmesinde 0.05 anlam düzeyi alınmıştır. Verilerin analizinde alt probleme ilişkin maddeler gruplandırılarak, frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) gibi betimsel istatistiklerle birlikte bağımsız t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Tukey testi ile anlamlı farklılığın kaynağı belirlenmiştir. ANOVA sonuçlarında anlamlı farklılığın etki büyüklüğünü hesaplamak için eta-kare (η2) korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu olduğunu göstermektedir. Bununa birlikte cinsiyetin, görev yapılan okul konumunun ve eğitim durumlarının sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumları üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı ancak hizmet yıllarının sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyunlara ilişkin tutumlarının üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sınıf öğretmeni, oyun, eğitsel oyun, tutum