THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND SOCIAL CAPITAL IN SPORTS ENTERPRISES
(SPOR İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI İLE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ )

Author : Aydın PEKEL  , Mustafa Can KOÇ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 21-43
    


Summary

The principal purpose of this study is to evaluate the relationship between the perception of organizational support and the level of social capital of the employees of the sports service business. Another aim is to examine the differences between the perception of organizational support and the level of social capital regarding the gender, education level, and duties of the employees. In line with the research purpose, the study model was planned by designing quantitative research, relational screening and causal comparison model. The universe of the research consists of employees of businesses that prepare and offer sports services and programs for profit or benefit in different provinces of 7 geographical regions of Turkey, and the sample consists of voluntary participants (n=1371) determined by convenience sampling method. A Personal information form, a perceived organizational support scale consisting of eight questions, and a social capital scale consisting of thirty-four questions were applied to the participants. High scores to be obtained from both scales indicate the high level of attitude and behavior towards the related scales. The data were collected online from the employees on a voluntary basis with the survey technique. The data obtained were transferred to the SPSS 25 package program and it was determined that the study data did not show normal distribution. As for statistical analysis, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, Spearman Correlation, and Regression analyzes were applied. As a result, it has been determined that the perceptions of individuals working in sports service businesses towards the level of organizational support and social capital are above average. It has been specified that there is a difference in the perceptions of the employees towards organizational support and the gender, education level, and duty variable, also there is a difference in the social capital level by the education level and the duty variable, and no difference according to the gender variable. It has also been determined that there is a weak positive relationship between perceived organizational support and social capital. In other words, as the perception of organizational support increases, the level of social capital also increases. It has been identified that perceived organizational support has a positive effect on the level of social capital and explains approximately 14% of the total variance.Keywords

Sports enterprise, social capital, organizational support.Abstract

Bu çalışmanın temel amacını spor hizmet işletmesi çalışanlarının örgütsel destek algısı ile sosyal sermaye düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Diğer bir amacı ise çalışanların cinsiyet, eğitim düzeyi ve görevlerine göre örgütsel destek algısı ile sosyal sermaye düzeyi arasındaki farklılıkların incelenmesidir. Araştırma amacı doğrultusunda çalışma modeli, nicel araştırma; ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma modeli tasarlanarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin farklı illerinde kar yâda fayda amaçlı spor hizmet ve programları hazırlayıp sunan işletmelerin çalışanları, örneklemini ise kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen (n=1371) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, sekiz sorudan oluşan algılanan örgütsel destek ölçeği ve otuz dört sorudan oluşan sosyal sermaye ölçeği uygulanmıştır. Her iki ölçekten alınacak yüksek puanlar ilgili ölçeklere yönelik tutum ve davranışın yüksekliğini ifade etmektedir. Veriler, çalışanlardan anket (survey) tekniği ile gönüllülük esasına dayalı online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 paket programına aktarılmış olup, çalışma verilerinin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. İstatistiksel analiz olarak, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, Speaman Korelasyon ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak spor hizmet işletmelerinde çalışan bireylerin örgütsel destek ve sosyal sermaye düzeyine yönelik algılarının iyi seviyede olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet, eğitim düzeyi ve görev değişkeni ile çalışanların örgütsel desteğe yönelik algılarında farklılık bulunduğu, eğitim düzeyi ve görev değişkenine göre sosyal sermeye düzeyinde farklılık olduğu cinsiyet değişkenine göre farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Algılanan örgütsel destek ile sosyal sermaye arasında zayıf düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle örgütsel destek algısı artıkça sosyal sermaye düzeyi de artış göstermektedir. Algılanan örgütsel desteğin sosyal sermaye düzeyini olumlu yönde etkilediği ve toplam varyansın yaklaşık %14’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.Keywords

Spor işletmesi, sosyal sermaye, örgütsel destek