RECYCLING AND RECOVERY AWARENESS ACTION RESEARCH FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS
(İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM FARKINDALIĞI EYLEM ARAŞTIRMASI )

Author : Elif Aydın  , Nuran BAŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 828-881
    


Summary

In this age where we face many important problems such as natural disasters, global warming and climate changes; for a livable future, it is necessary not to remain indifferent to environmental problems and to contribute to the upbringing of the new generation as conscious individuals. In this context, it is very important to determine the recycling and recovery awareness of primary school students in environmental awareness education. In this study, which aims to reveal the extent to which the books named Curious Green Bottle, White Plastic Cup, Old Plane Tree, Recycling Workshop, written by Bilge Buhan Musa, which deal with the themes of recycling and recovery, contribute to the environmental awareness and sensitivity of students, action research, one of the qualitative research methods, was used. The research was conducted with primary school third grade students in the 2020-2021 academic year. The study data obtained through the interview questions were presented by making content analysis. When the answers given by the students to the first and last interview questions were compared; it was concluded that the books included in the study helped students to complete their missing information, correct their information mistakes, and expand their perspectives. It has been seen that these books can be used to raise awareness of students about recycling and recovery and to increase their awareness.Keywords

Recycling, recovery, children's books, environmental awareness, environmental education.Abstract

Doğal felaketler, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gibi birçok önemli sorunla karşılaştığımız bu çağda; yaşanılabilir yarınlar için çevre sorunlarına duyarsız kalmamak ve yeni neslin bilinçli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunmak gereklidir. Bu bağlamda çevre bilinci eğitiminde ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm ve geri kazanım farkındalıklarını belirlemek çok önemlidir. Bilge Buhan Musa tarafından yazılan geri dönüşüm ve geri kazanım temalarını işleyen Meraklı Yeşil Şişe, Beyaz Plastik Bardak, Yaşlı Çınar Ağacı, Geri Kazanım Atölyesi adlı kitapların öğrencilerin çevre bilinci ve duyarlılığına ne derecede katkıda bulunduğunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokul üçüncü sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Görüşme sorularıyla elde edilen çalışma verileri içerik analizi yapılarak sunulmuştur. Öğrencilerin ilk ve son görüşme sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında; çalışmada yer verilen kitapların öğrencilerin eksik bilgilerinin tamamlanmasına, bilgi yanlışlarının düzeltilmesine, bakış açılarının genişlemesine yardımcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrencilere geri dönüşüm ve geri kazanım bilinci verilmesinde, öğrencilerin farkındalıklarının arttırılmasında bu kitaplarından yararlanılabileceği görülmüştür.Keywords

Geri dönüşüm, geri kazanım, çocuk kitapları, çevre bilinci, çevre eğitimi.