INVESTIGATION OF THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOKS IN TERMS OF THE 21ST CENTURY SKILLS

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOKS IN TERMS OF THE 21ST CENTURY SKILLS

 
Author : SAADET MALTEPE  , Harun GÜLTEKİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 1202-1241
DOI Number: :
Cite : SAADET MALTEPE , Harun GÜLTEKİN, (2022). INVESTIGATION OF THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOKS IN TERMS OF THE 21ST CENTURY SKILLS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 17, p. 1202-1241. Doi: 10.35826/ijoecc.580.
    


Summary

This paper investigated how the activities in the Turkish course books and student workbooks reflected 21st-century skills. In the study, 21st-century skills were focused on in terms of cognitive, affective, and sociocultural skill domains and the sub-dimensions of these domains. The research is a case study designed with a qualitative research method. The activities included in the 5th-grade Turkish coursebook and the 6th, 7th, and 8th-grade Turkish student workbooks used in the 2017-2018 academic year were chosen through a purposeful sampling method. The data collected through document analysis were analyzed with a descriptive analysis method. According to the obtained data, it was found that the activities related to the cognitive domain were in greater number compared to other skill domains in the books. Due to the relatively fewer number of the affective and sociocultural skill domains, it was not possible to observe a balanced distribution in all the skill domains in terms of sub-dimensions. Although numerous communication tools or environments (e-mail, forums, etc.), popularized with the development in technology, were used in the activities, it was still presumed that the appeal of the activities would increase and the distribution of the skill domains would be balanced.Keywords

21st-century skills, Turkish course books, Turkish student workbooks.Abstract

Bu araştırmada, Türkçe ders ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin 21. Yüzyıl becerini nasıl yansıttıkları incelenmiştir. Çalışmada 21. Yüzyıl becerileri bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel beceri alanları ve bu alanların alt boyutları açısından ele alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiş bir durum çalışmasıdır. 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında okutulan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı ve 6,7 ve 8. Sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Doküman incelemesi ile toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kitaplarda bilişsel beceri alanı ile ilgili etkinliklerin diğer beceri alanlarına oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Duyuşsal ve sosyokültürel beceri alanları ile ilgili etkinliklerin nispeten az olması ile birlikte tüm beceri alanlarında alt boyutlara göre de dengeli bir dağılımdan söz edilememektedir. Etkinliklerde teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayata giren birtakım iletişim araçları veya ortamları (e-posta, forum vb.) kullanılsa da etkinliklerin ilgi çekiciliğinin artırılmasının ve beceri alanlarına göre dağılımlarının dengeli olması gerektiği düşünülmektedir.Keywords

21. Yüzyıl Becerileri, Türkçe ders kitabı, Türkçe öğrenci çalışma kitabı.