PHYSICAL LITERACY AS A PREDICTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS' PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ YORDAYICISI OLARAK ALGILANAN BEDEN OKURYAZARLIĞI

PHYSICAL LITERACY AS A PREDICTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS' PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

 
Author : ZARİFE TAŞTAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1667-1688
DOI Number: :
Cite : ZARİFE TAŞTAN , (2022). PHYSICAL LITERACY AS A PREDICTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS' PSYCHOLOGICAL RESILIENCE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1667-1688. Doi: 10.35826/ijoecc.604.
    


Summary

While the use of technological devices makes people's lives easier, it also leads to a sedentary lifestyle. As a result, in addition to providing children with the opportunity to be physically fit through physical education classes, they should also be given the opportunity to develop appropriate skills, comprehend their movement strategies, and understand how this affects their health. As a result, Physical Education and Sports teachers who train future athletes to achieve the goals of the Physical Education and Sports course must first be physically and psychologically fit. In this regard, the goal of our research is to determine whether perceived physical literacy predicts psychological resilience in Physical Education and Sports teachers.A multiple linear regression analysis was performed to determine whether perceived physical literacy predicted teachers' resilience. Furthermore, the Independent Samples T-Test was used to investigate perceived physical literacy and resilience scores according to gender. The analysis concluded that the psychological resilience scores of Physical Education and Sports teachers were comparable for male and female teachers. Furthermore, male teachers were found to have higher perceived physical literacy scores than female teachers. According to the regression analysis, the variables of knowledge and understanding, self-expression and communication with others, sense of self and self-confidence explain about 12% of the total variance in resilience. Teachers play an important role in shaping students' futures. Teachers must first know themselves and be psychologically sound in order to help students develop. On this basis, it is thought that studies on teachers' physical literacy and resilience are necessary.Keywords

Physical literacy, psychological resilience, physical educationAbstract

Teknolojik cihaz kullanımı insanların hayatında kolaylık sağlarken aynı zamanda hareketsiz yaşamı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, çocuklara beden eğitimi dersleri aracılığıyla fiziksel olarak zinde olma fırsatı vermenin yanı sıra, uygun becerileri geliştirmeleri, hareket etme stratejilerini anlamaları ve bunun sağlıklarını nasıl etkilediğini anlamaları sağlanmalıdır. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor dersinin amaçlarını gerçekleştirmek için geleceğin sporcularını yetiştiren Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin öncelikle beden okuryazarlığına sahip ve psikolojik olarak sağlam olmaları gerekmektedir. Buradan hareketle, çalışmamızın amacı Beden Eğitimi öğretmenlerinde psikolojik sağlamlığın algılanan beden okuryazarlığı tarafından yordanıp yordanmadığını ortaya koymaktır. Öğretmenlerin psikolojik sağlamlığının algılanan beden okuryazarlığı tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre algılanan beden okuryazarlık ve psikolojik sağlamlık puanlarını incelemek için İlişkisiz Örneklemler T Testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda, Beden Eğitimi öğretmenlerinin psikolojik sağlamlık puanlarınınkadın ve erkek öğretmenler için benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca erkek öğretmenlerin algılanan beden okuryazarlık puanlarınınkadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan regresyon analizinin sonucunda, bilgi ve anlayış, iletişim ve kendine güven değişkenlerinin birlikte psikolojik sağlamlıktaki toplam varyansın yaklaşık %12’sini açıkladığı görülmektedir. Öğrencilerin geleceğini inşa etmede öğretmenler önemli bir role sahiptir. Öğretmenlerin öncelikle kendini tanıması ve psikolojik olarak sağlam olması öğrencilerin gelişimi için önemlidir. Bu temelde, öğretmenlerin beden okuryazarlıkları ve psikolojik olarak sağlam olmalarına yönelik çalışmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords

Beden okuryazarlığı, psikolojik sağlamlık, beden eğitimi