THE MEDIATING ROLE OF COGNITIVE DEFUSION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN RUMINATION AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY (ACCEPTANCE) OF UNIVERSITY STUDENTS

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUMİNASYON VE PSİKOLOJİK ESNEKLİKLERİ (KABUL) ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİŞSEL AYRIŞMANIN ARACI ROLÜ

THE MEDIATING ROLE OF COGNITIVE DEFUSION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN RUMINATION AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY (ACCEPTANCE) OF UNIVERSITY STUDENTS

 
Author : Özge ERDURAN TEKİN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1581-1627
DOI Number: :
Cite : Özge ERDURAN TEKİN , (2022). THE MEDIATING ROLE OF COGNITIVE DEFUSION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN RUMINATION AND PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY (ACCEPTANCE) OF UNIVERSITY STUDENTS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1581-1627. Doi: 10.35826/ijoecc.605.
    


Summary

University students are at risk for depression, considering the processes of change they are going through. Depressive symptoms of students may increase during the stages of adaptation to the pandemic and its subsequent processes. The first important indicator of depression is rumination. Rumination causes departure from psychological flexibility, which is an important component in protecting mental health. On the other hand, cognitive defusion enables one to distance oneself from repetitive negative thoughts. Considering that cognitive defusion is a mediating variable in coping with rumination and increasing acceptance and psychological flexibility, the study aims to examine the mediating role of cognitive defusion in the relation of rumination to psychological flexibility. The study is designed according to Structural Equation Modelling (SEM). The study group determined by the convenience sampling method consists of 470 university students aged between 18 and 28 who continue to study at various universities in Turkey as of 2022. In this study, the scores obtained from the psychological flexibility scale were evaluated as a reflection of acceptance. According to the results of our research, as the rumination scores increase, the acceptance scores from the psychological flexibility scale decrease. The relationship between the scores obtained from the psychological flexibility scale and cognitive defusion scores was moderately negative. The relationship between rumination and cognitive defusion scale scores was moderately negative. The mediation analysis demonstrates that rumination negatively affects psychological flexibility (acceptance), accounting for 38% of the change in psychological flexibility. The indirect effect of rumination on psychological flexibility scale scores was also significant. Cognitive defusion partially mediates rumination's effect on psychological flexibility (acceptance) scale scores. Rumination and cognitive defusion explained 47% of the change in psychological flexibility scale scores representing acceptance.Keywords

Rumination, psychological flexibility, cognitive defusion, university students.Abstract

Üniversite öğrencileri içinde bulundukları değişim süreçleri göz önüne alındığında depresyon açısından riskli gruptadır. Pandemi ve sonrasındaki süreçlere uyum sağlama aşamalarında öğrencilerin depresif belirtileri artabilmektedir. Depresyonun önemli göstergelerinden ilki ruminasyondur. Ruminasyon ruh sağlığının korunmasında önemli bir bileşen olan psikolojik esneklikten uzaklaşmaya neden olmaktadır. Bilişsel ayrışma ise kişinin tekrarlayan olumsuz düşünceleri ile arasına mesafe koyabilmesini sağlamaktadır. Bilişsel ayrışmanın ruminasyonla baş edebilme, kabulü ve psikolojik esnekliği artırabilmede aracı bir değişken olduğu düşünülerek bu çalışmada, ruminasyonun psikolojik esneklik (kabul) ile ilişkisinde bilişsel ayrışmanın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma yapısal eşitlik modeline göre desenlenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın elverişlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen çalışma grubunu 2022 yılında Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmeye devam eden yaşları 18 ile 28 arasında değişen 470 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada psikolojik esneklik ölçeğinden alınan puanlar kabulün bir yansıması şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ruminasyon puanları arttıkça psikolojik esneklik ölçeğinden alınan kabul puanları azalmaktadır. Psikolojik esneklik ölçeğinden alınan puanlar ile bilişsel ayrışma puanları arasındaki ilişki ise orta düzeyde negatif yönlü olarak hesaplanmıştır. Ruminasyon ile bilişsel ayrışma ölçek puanları arasındaki ilişki orta düzeyde negatif yönlü olarak hesaplanmıştır. Aracılık analizi sonucunda ruminasyonun psikolojik esneklik ölçek puanları üzerinde negatif yönlü etkisi olup, ruminasyon psikolojik esneklik (kabul) ölçek puanlarındaki değişimin %38’ini açıklamıştır. Ruminasyonun psikolojik esneklik ölçek puanları üzerindeki dolaylı etkisi de anlamlı bulunmuştur. Ruminasyonun psikolojik esneklik (kabul) ölçek puanları üzerindeki etkisinde bilişsel ayrışma kısmi aracılık sağlamaktadır. Ruminasyon ve bilişsel ayrışma, kabulü temsil eden psikolojik esneklik ölçek puanlarındaki değişimin %47’sini açıklamıştır.Keywords

Ruminasyon, psikolojik esneklik, bilişsel ayrışma, üniversite öğrencileri.