A RELATIONAL STUDY ON IMAGERY AND TRACK PERFORMANCE (EXAMPLE OF KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNIVERSITY)

İMGELEME İLE PARKUR PERFORMANSI ÜZERİNE İLİŞKİSEL BİR ARAŞTIRMA (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

A RELATIONAL STUDY ON IMAGERY AND TRACK PERFORMANCE (EXAMPLE OF KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNIVERSITY)

 
Author : İsmail KOÇ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 250-271
DOI Number: :
Cite : İsmail KOÇ , (2023). A RELATIONAL STUDY ON IMAGERY AND TRACK PERFORMANCE (EXAMPLE OF KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNIVERSITY). International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 250-271. Doi: 10.35826/ijoecc.656.
    


Summary

This study was conducted for the purpose of revealing the relationship between the imagery types of the candidate students taking part in the special talent exam (STE) of the sport sciences faculty and the track time, error score and track score. The study was carried out with the descriptive (scanning) and relational (correlational, causal) designs. The study group of the research is composed of 228 student candidates (nMale=150; nFemale=78) between the ages of 17 and 29 who took part in the STE of the Sport Sciences Faculty of Kırşehir Ahi Evran University in the educational year of 2022-2023 and who are determined in accordance to random sampling. In the study, the Sports Imagery Questionnaire (SIQ), the STE track data and the Personal Information Form were used as the tools of data collection. In the analysis of the obtained data, the correlation analysis was employed. According to the findings of the research, significant negative relationships were found in male participants between the STE track times and the cognitive imagery, motivational specific imagery, motivational general – arousal, motivational general – mastery, and SIQ general. And in female participants, significant negative relationships were found between the STE track times and the cognitive imagery, motivational specific imagery, motivational general – arousal, and SIQ general. While significant relationships were determined in the negative direction of the male and female participants’ error score and cognitive imagery and SIQ general. It was observed that there were positive significant relationships between the track scores of the male and female participants and the cognitive imagery, motivational specific imagery, motivational general – arousal, motivational general – mastery and SIQ general. Consequently, while the imagery levels of the male participants increased (general and all sub dimensions), their track times decreased. While the imagery levels of the female participants increased (general, cognitive imagery, motivational specific imagery and motivational general - arousal), their track times decreased. While the imagery levels of the male and female participants increased (general and cognitive imagery), their error scores decreased. Additionally, while the imagery levels of the male and female participants increased (general and all sub dimensions), their track scores increased.Keywords

Imagery, sport sciences faculty, special talent exam, track time, error score, track scoreAbstract

Bu çalışma spor bilimleri fakültesi özel yetenek sınavına (ÖYS) katılan aday öğrencilerin imgeleme çeşitleri ile parkur süresi, hata puanı ve parkur puanı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma betimsel (tarama) ve ilişkisel (korelasyonel, nedensel karşılaştırma) deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ÖYS ye katılan, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 17-29 yaş aralığında 228 öğrenci adayı (nErkek=150; nKadın=78) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sporda İmgele Envanteri (SİE), ÖYS parkur verileri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre erkek katılımcılarda ÖYS parkur süreleri ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık, motivasyonel genel ustalık ve SİE genel arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kadın katılımcılarda ise ÖYS parkur süreleri ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık ve SİE genel arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Erkek ve kadın katılımcıların hata puanı ile bilişsel imgeleme ve SİE genel arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Erkek ve kadın katılımcıların parkur puanı ile bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme, motivasyonel genel uyarılmışlık, motivasyonel genel ustalık ve SİE genel arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Erkek katılımcıların imgeleme (genel ve tüm alt boyutlar) düzeyleri artarken parkur süreleri azalmaktadır. Kadın katılımcıların imgeleme (genel, bilişsel imgeleme, motivasyonel özel imgeleme ve motivasyonel genel uyarılmışlık) düzeyleri artarken parkur süreleri azalmaktadır. Erkek ve kadın katılımcıların imgeleme (genel ve bilişsel imgeleme) düzeyleri artarken hata puanları azalmaktadır. Ayrıca erkek ve kadın katılımcıların imgeleme (genel ve tüm alt boyutlar) artarken parkur puanları artmaktadır.Keywords

İmgeleme, spor bilimleri fakültesi, özel yetenek sınavı, parkur süresi, hata puanı, parkur puanı.