THE ROLE OF THE LOCAL PRESS IN THE CREATION OF COLLECTIVE MEMORY AND NATIONAL IDENTITY WITH HISTORY EDUCATION POLICIES DURING ATATÜRK’S PERIOD

ATATÜRK DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİ POLİTİKALARIYLA KOLEKTİF HAFIZANIN CANLANDIRILMASI VE MİLLİ KİMLİK OLUŞTURMADA YEREL BASININ ROLÜ

THE ROLE OF THE LOCAL PRESS IN THE CREATION OF COLLECTIVE MEMORY AND NATIONAL IDENTITY WITH HISTORY EDUCATION POLICIES DURING ATATÜRK’S PERIOD

 
Author : Pelin İskender KILIÇ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 444-480
DOI Number: :
Cite : Pelin İskender KILIÇ , (2023). THE ROLE OF THE LOCAL PRESS IN THE CREATION OF COLLECTIVE MEMORY AND NATIONAL IDENTITY WITH HISTORY EDUCATION POLICIES DURING ATATÜRK’S PERIOD. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 444-480. Doi: 10.35826/ijoecc.664.
    


Summary

This study aims to determine the reflections of history and history education policies in the Samsun press in creating national identity during Atatürk’s Era. The foundation on which the Republic of Turkey is based was put into practice even during the National Struggle, and after the war, it was tried to be reinforced with constant reforms. It was seen that there were essential changes in the view of history and raising citizens from the first years of the Republic as compared to the Ottoman Empire. A national understanding of history was adopted instead of the ummah understanding of the Ottoman Empire at the beginning and the understanding of dynastic history that it had later. The important days and weeks of the newly established state were determined, and important figures that left their mark on Turkish history were brought to the front. The effort was made to establish the shared values of the Turkish nation by emphasizing what kind of Turkish identity they should have. It is essential to revive the collective and historical memory while creating these shared values, which are tried to be achieved through the press, especially newspapers. Document analysis was used in the study, one of the qualitative research methods. Newspapers, one of the written materials, are essential sources in revealing the policies of the period. The study examined the Newspaper “Ahali,” which began its publication life in Samsun in 1917 and continued its publication life in the Republic's first years. In the Newspaper “Ahali” between 1932-1937, there are many articles and news about the national identity and culture desiring to be reached with the mission attributed to history and history education that reflects the politics of that period. It has been determined that Ahali Newspaper supported the history education and national identity understanding of the period, and there were various articles and news in this direction.Keywords

History education, collective memory, national identity, local press, Samsun.Abstract

Bu çalışma, Atatürk Döneminde milli kimlik oluşturma sürecinde tarih ve tarih eğitimi politikalarının, Samsun basınındaki yansımalarını tespite yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel, daha Milli Mücadele döneminde uygulamaya konulmuş, savaş sonrasında ise aralıksız yapılan inkılaplarla pekiştirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, tarihe bakış ve vatandaş yetiştirme açısından, Osmanlı Devleti ile karşılaştırıldığında önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ilk başlarda ümmetçi daha sonrasında hanedan tarihi anlayışı yerine, millî bir tarih anlayışı benimsenmiştir. Yeni kurulan devletin önemli gün ve haftaları belirlenerek, Türk tarihine damgasını vurmuş olan önemli şahsiyetler ön plana çıkarılmış ve onların şahsiyetinde nasıl bir Türk kimliği olması gerektiğine vurgu yapılarak, Türk milletinin ortak değerlerinin oluşturulmasına gayret edilmiştir. Bu oluşturulurken kolektif hafıza ve tarihsel hafızanın canlandırılması çok önemlidir ve basın özellikle de gazeteler aracılığıyla bu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yazılı materyallerden biri olan gazeteler, dönemin politikalarının ortaya konulmasında önemli kaynaklardandır. Çalışmada, 1917 yılında Samsun’da yayın hayatına başlayan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da yayın hayatına devam eden Ahali Gazetesi incelenmiştir. 1932-1937 yılları arasında Ahali Gazetesi’nde o dönemin politikalarını yansıtan tarihe yüklenen misyon ve tarih eğitimi ile ulaşılmak istenilen milli kimlik ve kültür ile ilgili birçok yazı ve haber vardır. Dönemin tarih eğitimi ve milli kimlik anlayışının Ahali Gazetesi tarafından desteklendiği ve bu doğrultuda çeşitli yazıların ve haberlerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Tarih eğitimi, toplumsal hafıza, millî kimlik, yerel basın, Samsun.